IC Gruppen Cookie politik
Sidst opdateret 1. jan 2020

IC Gruppen ( i det følgende kaldet ICG) – Dataansvar: 

ICG behandler personoplysninger, hvorfor denne privatlivspolitik er beskrevet for at give dig oplysning om, hvordan personoplysninger behandles. 
Personoplysninger anvendes kun til helt bestemte og relevante formål og data slettes efter endt forløb, når de ikke længere er nødvendige. De oplysninger, som gemmes efter endt forløb er navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt faktura. 


Kontaktoplysninger på dataansvarlig: 
ICG er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson Ulrik Müller                      
Mail: um@icgruppen.dk
Mobil: +45 2675 2524

Behandling af personoplysninger: 
ICG anvender og behandler følgende personoplysninger på kunder 

Personoplysninger som: 
1.  Navn
2.  Adresse
3.  Mailadresse
4.  Telefonnummer
5.  Aftale om forløb
6.  Faktura
7. Noter m.m. fra møder og lign.

Der er alene tale om oplysninger efter Persondataforordningens artikel 6 

Hvor kommer oplysningerne fra: 
Normalt kommer oplysningerne alene fra dig – nogle gange fra andre du kender, når du har sagt ja til at blive henvist til eller blive kontaktet af ICG. 

Formål med behandling af dine personoplysninger: 

ICG behandler dine personoplysninger til følgende: 

 Administration af din relation til ICG
 Indgå aftale, kontrakt og sende faktura 
 Notater og opgaver - som anvendes i selve det indgåede forløb 
 Opfyldelse af lovkrav (f.eks. bogføring af faktura) 

ICG behandler og opbevarer kun personoplysninger ud fra legitime interesser 
I det omfang der behandles og opbevares kundeoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil dette alene være motiveret af berettigede/legitime interesser som: 

Aftale om rammer for kontrakten 
Opfyldelse af indgået aftaler 
Opkrævning af honorar og vederlag 
Opbevaring af kontaktoplysninger 
Opbevaring af dokumenter – som kræves grundet lovkrav f.eks. bogføringsregler 

Samtykke:
Oftest vil behandling og opbevaring af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Hvis der i et sjældent tilfælde skal indhentes og anvendes et samtykke for at behandle og opbevare personoplysninger til formål beskrevet ovenfor, vil et samtykke blive indhentet. 
Det er altid frivilligt om du vil give samtykke, og du vil altid kunne trække det tilbage. 

Videregivelse af dine personoplysninger: 
ICG videregiver ingen af dine personoplysninger til andre. Hvis videregivelse ønskes vil det kun ske, hvis det er aftalt med dig, og der er givet samtykke hertil. 


Dine rettigheder: 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når icgruppen.dk behandler personoplysninger om dig: 
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
Retten til indsigt i egne personoplysninger 
Retten til berigtigelse 
Retten til sletning 
Retten til begrænsning af behandling 
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt format) 
Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod icgruppen.dk ́s behandling, ved at henvende dig til ICG  – kontaktoplysninger står ovenfor. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøges det om betingelserne er opfyldt, gennemfører i så fald ændringer og sletning så hurtigt som muligt. 
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed f.eks. Datatilsynet. 

Revidering af privatlivspolitikken 
ICG forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på icgruppen.dk.